Paieška
lt en

Žemės ir žemės nuomos mokestis

2023-10-03

ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI PAGAL ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ (PROCENTAIS NUO ŽEMĖS MOKESTINĖS VERTĖS)

Eil. Nr.

Paskirties / Naudojimo būdo kodas

Paskirties / Naudojimo būdo pavadinimas

Žemės mokesčių tarifas procentais, %

Verčių zonos *

1.

610

Žemės ūkio paskirties sklypai

1,2 %

 

1.1.

300

Mėgėjų sodų žemės sklypai

1,5 %

 

1.2.

301

Specializuotų ūkių žemės sklypai

1,2 %

 

1.3.

302

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

1,5 %

 

1.4.

303

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

1,2 %

 

1.5.

329

Sodininkų bendro naudojimo žemės sklypai

1,5 %

 

2.

710

Miškų ūkio paskirties sklypai

1,5 %

 

2.1.

304

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai

1,5 %

 

2.2.

305

Rekreacinių miškų sklypai

1,5 %

 

2.3.

306

Apsauginių miškų sklypai

1,5 %

 

2.4.

307

Ūkinių miškų sklypai

1,5 %

 

3.

810

Konservacinės paskirties žemės sklypai

2 %

 

3.1.

313

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

2 %

 

3.2.

326

Gamtinių rezervatų žemės sklypai

2 %

 

4.

820

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

2 %

 

4.1.

308

Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai

2 %

 

4.2.

309

Rekreaciniai vandens telkiniai

2 %

 

4.3.

310

Ekosistemas saugantys vandens

2 %

 

4.4.

311

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

2 %

 

5.

920

Laisvos valstybinės žemės fondo

2 %

 

6.

992

Kita (vandens telkinys)

2 %

 

7.

995

Kitos paskirties žemės sklypai

   

7.1.

314,327

Gyvenamosios teritorijos

0,75 %

 

7.2.

315

Visuomeninės paskirties teritorijos

2 %

 

7.3.

316

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

1 %

 

7.4.

317

Komercinės paskirties objektų teritorijos

1 %

 

7.5.

318

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

2 %

 

7.6.

319

Rekreacinės teritorijos

1,5 %

 

7.7.

320

Bendro naudojimo teritorijos

2 %

 

7.8

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

2 %

 

7.9.

322

Teritorijos krašto apsaugai

2 %

 

7.10.

323

Atliekų saugojimo teritorijos

2 %

 

7.11.

324

Atskirųjų želdynų teritorijos

2 %

 

7.12.

325

Teritorijos valstybės sienos apsaugai

2 %

 

7.13.

330

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,75 %

 

7.14.

331

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos

0,75 %

 

7.15.

332

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

2 %

 

7.16.

333

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

2 %

 

8.

Visiems kitiems šios lentelės 17 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

2 %

 

* Jei tarifas tam tikroms žemės sklypų paskirtims su nustatytais būdais skiriamas dar ir pagal verčių zonas, tokiu atveju reikia pridėti tiek eilučių su paskirtimi, būdu, kiek verčių zonų turės skirtingus tarifus.

SVARBU: Už nenaudojamus, apleistus žemės sklypus (žemės ūkio naudmenas) nustatytas 4 proc. žemės mokesčio tarifas nuo žemės mokestinės vertės.

(Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-105)


LENGVATOS 2023 m.

Už Pasvalio rajone esančius žemės ūkio paskirties (kodas 610) žemės sklypus (išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus, kurių naudojimo būdo kodai 300 ir 329) 2023 metų žemės mokestis sumažintas 40 procentų.

Lengvata netaikoma:
1. Apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams;
2. Juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems didesnį kaip 10,00 (dešimt) eurų žemės mokesčio įsiskolinimą.


2023 metais neapmokestinami žemės mokesčiu sklypų dydžiai fiziniams asmenims, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte (Mokesčiu neapmokestinami fiziniai asmenys, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas) nustatyta lengvata:

1. 0,15 ha namų valdai kaimo teritorijoje;

2. 0,07 ha namų valdai Pasvalio ir Joniškėlio miestuose;

3. 1,5 ha žemės ūkio paskirties sklypams.

(Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T1-158)


2023 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS

2022 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS

2021 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS

2020 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS


NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.)

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas ne vėliau kaip iki spalio 15 d. dviem egzemplioriais pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

Neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės privalo mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. (forma pildymui).

Šį mokestį reikia pervesti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753657) sąskaitą
Nr. LT 624010042600224528, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai:

Įmokų kodai

Mokėjimai

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinę žemę fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinę žemę  juridiniams asmenims

3121

3122

3123

Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenis, nuomojančius valstybinę žemę, bet negavusius mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, prašome kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ar paskambinti tel. 8 658 34 223.

Žemės ūkio skyriaus informacija