Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Statinių naudojimas ir techninė priežiūra

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS6.24

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statinių naudojimas ir techninė priežiūra

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
12 skirsnis. STATINIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
40 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos
41 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės
42 straipsnis. Statinių naudojimo priežiūra
43 straipsnis. Statinio techninės priežiūros dokumentai
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 straipsnis “Statinių naudojimo priežiūra“ numato, kad statinių naudojimo priežiūrą šalyje vykdo viešo administravimo subjektas - savivaldybių administracijos, išskyrus „susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą“.
Savivaldybės administracijos paskirtas asmuo tikrina kaip statinių naudotojai vykdo statinių priežiūros ir naudojimo bei saugos reikalavimus.
Statinių priežiūros atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Informacija apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą teikiama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Valstybinei Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kasmet teikiama informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių priežiūrą: patikrinimus (vadovaujantis STR 1.12.08:2010, surašomi statinio techninės priežiūros aptikrinimo aktai), pažeidimus, bešeimininkius pastatus.

40 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos 
1. Statinių naudotojai privalo:1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį,   2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, esminiai statinių reikalavimai; 3) organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą; 4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 5) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

41 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės
1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
2. Nesudėtingų statinių, taip pat 1–2 butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių bei statinių, esančių kaimo namų valdoje, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami pastato techninio prižiūrėtojo. Minėtiems naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

43 straipsnis. Statinio techninės priežiūros dokumentai
1. Statinio techninės priežiūros dokumentai yra statinio techninis pasas (ar techninės apskaitos kortelė), apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, – pastato techninis-energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai ir kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti dokumentai.
2. Statinio techniniame pase (apskaitos kortelėje) turi būti nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame energetiniame pase papildomai nurodomos statinio energetinės charakteristikos.
3. Statinio techninės priežiūros žurnale turi būti registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrinėjimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.“

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
2.Statybos techniniai reglamentai STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D-825.
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams , statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347.
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-219.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Statinio technine priežiūra rūpinasi statinio naudotojas, kuris privalo: naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų ištaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus; organizuoti ir /ar atlikti statinio techninę priežiūrą; suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Statinio techninės priežiūros dokumentai:
1. Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas.
Statinio techniniame pase nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos (lentelės „Išorės atitvarų charakteristikos“ 6 skiltis).
2. Statinio techninės priežiūros žurnalas.
3. Statinio apžiūros aktai.
Statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto forma

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrius

Atsakingas asmuo:
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius vyriausioji specialistė Laima Bernatavičienė, tel. (8 451) 54 118,
el. p. l.bernataviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas Vaidotas Kuodis,
tel. (8 451) 54 105, el. p. v.kuodis@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

-

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

-

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

http://www.vtpsi.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus specialistas  statinių naudojimo priežiūros patikrinimą atlieka vietoje: ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ [4.9], ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, kitų, statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį. Po patikrinimo surašo Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą ir pateikia rekomendacijas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymas įtraukimas į dokumentų apskaitą

Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas registruojamas Pastatų priežiūros ir administravimo registre.

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. vasario
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28