Paieška
lt en

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

2023-01-05

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas kai draudžiama nuo vasaros rizikų: kruša, audra liūtis (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-04-10 įsakymas Nr.  3D-236)

Dalis draudimo įmokų pagalbos gavėjams, kompensuojama tik už draudimo liudijimo (poliso) ir papildomo draudimo liudijimo (poliso) įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius draudžiamus augalų pasėlius.

Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne,  žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems pasėlius, kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant šių draudimo įmokų kompensavimo sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. Atsižvelgiant į tais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti ŽŪM skiriamus LR valstybės biudžeto asignavimus, kompensuojami draudimo įmokų sumos dydžiai 1 ha nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Pagalbos gavėjai, mokantys visą draudimo įmoką draudimo įmonei, apdraudę pasėlius ir sumokėję draudimo įmoką, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (apdraudę žieminius pasėlius – iki kitų metų rugsėjo 30 d.), Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui pateikia šiuos dokumentus:
• draudimo liudijimą, kuriame turi būti nurodytas draudžiamas plotas pagal pasėlių rūšis (parodyti), ir jo kopiją;
• mokėjimo dokumentus, įrodančius draudimo įmokų sumokėjimą (parodyti), ir jų kopijas;
• deklaraciją dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, gauti;
• paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, įrodančius, kad įvykus draudiminiam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos, augalai buvo atsėti ir atsodinti.


Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“ (Priemonė), ji susijusi su pasėlių ir augalų, auginamų Lietuvos Respublikos teritorijoje, draudimu nuo iššalimo ir (arba) sausros (LR Žemės ūkio ministro 2016-05-25 įsakymas Nr.3D-327)

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos iš pareiškėjų, kurie nori, kad būtų kompensuota pasėlių ir augalų draudimo įmokų dalis.

Galimi pareiškėjai: Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Pagal priemonės veiklos sritį kompensuojama šių sektorių draudimo nuo iššalimo ir (arba) sausros išlaidų dalis: augalininkystės; sodininkystės; daržininkystės. 

Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne:
• pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama iki 70 proc. draudimo įmokos sumos;
kompensuojama suma negali viršyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui:
Draudimo sutartis / draudimo paraišką su draudimo bendrove turi būti pasirašyta iki pateikiant paramos paraišką savivaldybei.
Visa mokėtina draudimo įmoka turi būti sumokėta tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.  
Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos savivaldybėje, kurioje įregistruota žemės ūkio valda.

Paramos gavėjas, apdraudęs augalus ir (arba) pasėlius ir draudimo įmonei sumokėjęs visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas, turi teisę kreiptis dėl savivaldybės apskaičiuotos paramos sumos 70 proc. avanso išmokėjimo iki balandžio 30 d.

Žemės ūkio subjektas, gavęs pranešimą apie sprendimą skirti paramą ir sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas pagal Tiesioginių išmokų taisykles, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Žemės ūkio skyriui pateikia:
 draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas, paaiškinimus dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo, jeigu drausti plotai yra didesni negu deklaruoti;
visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas.

Draudimo klausimais kreiptis į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus duomenų bazių specialistę Dovilę Nariūnienę, 125 kab., tel. 8 658 34 223, el. p. d.nariuniene@pasvalys.lt.