Paieška
lt en

Duomenų subjektų teisės

2021-02-09
Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), turi šias teises, įtvirtintas Reglamente (ES) 2016/679:
  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

  • teisė reikalauti ištaisyti ar (ir) papildyti savo asmens duomenis;

  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis);

  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis);

  • teisė į duomenų perkeliamumą (ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);

  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu (ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus);

  • teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Taip pat duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo).
 
Atkreipiame dėmesį, kad Reglamente (ES) 2016/679 yra nustatytos sąlygos, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės nėra įgyvendinamos arba nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu Savivaldybės administracija tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi įstatymų nuostatomis, duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) nebus įgyvendinama.
 
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
 
Duomenų subjektai, norėdami įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, gali kreiptis į Savivaldybės administraciją, užpildę nustatytos formos prašymą ( Prašymo forma DOCX formatu  Prašymo forma PDF formatu ) ir patvirtinę savo asmens tapatybę.
 
Prašymai Savivaldybės administracijai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo gali būti pateikiami:
1. atvykus į Savivaldybės administraciją adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, 100 kab., Pasvalys, pateikus užpildytą nustatytos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka) paštu ar per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys;
3. siunčiant prašymą elektroniniu paštu rastine@pasvalys.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
1. prašymas turi būti įskaitomas;
2. prašymas turi būti pasirašytas;
3. prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise asmuo nori pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
5. jei prašymą asmens vardu teikia jo atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat asmens atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti. 
 
Asmens tapatybės patvirtinimo būdai:
1. teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Savivaldybės administracijos darbuotojui;
2. teikiant prašymą paštu arba per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka;
3. teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Pastaba. Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos, pateiktos elektroniniu paštu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis jį nagrinėti, todėl tuo atveju, jei asmuo neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą jis turėtų pateikti asmeniškai, paštu ar per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis.
 
Savivaldybės administracija privalo išnagrinėti prašymą ir pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, terminas gali būti pratęstas dar 30 kalendorinių dienų.
 
Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo sąlygas, prašymo pateikimo ir tapatybės patvirtinimo būdus, prašymų nagrinėjimo tvarką galite rasti Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklėse.