Paieška
lt en

Teisės aktai

2023-11-27

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 125 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1421 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. D1-428 "Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, metinės ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo".

Įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nauja redakcija, patvirtinta aplinkos ministro 2018-09-21 įsakymu Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 198 „Dėl teisių ir prievolių, susijusių su atskiro gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinės formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-450 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-549 „Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-553 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 554 „Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo formos ir daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. D1-560 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-895 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. D1-961 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-1047 „Dėl pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-765 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1-1047 „Dėl pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. D1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-913 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSTATYMAI:

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

Pasvalio rajono daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-86 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos susijusios su įstatymu ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T1-179 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo“

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“