Paieška
lt en

Daugiabučių administravimas

INFORMACIJA DAUGIABUČIŲ GYVENTOJAMS

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84, 4.84 straipsniai numato, kad daugiabučio (daugiau kaip trijų butų) pastato patalpų savininkai bendro naudojimo objektams prižiūrėti, remontuoti ir tvarkyti pasirenka vieną iš trijų valdymo formą: steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją, sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba savivaldybė paskiria  parinktą administratorių.

Įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, gyventojai savo daugiabutį prižiūri patys, tik įgaliotiniai apie tai raštu informuoja Pasvalio rajono savivaldybės administraciją. 

Daugiabučiai, kurie yra įsteigę bendriją ar sudarę jungtinės veiklos sutartį, renka bendrijos pirmininką ar jungtinės veiklos įgaliotinį. Bendrijos pirmininko atsakomybė nurodyta bendrijos įstatuose, o jungtinės veiklos įgaliotinio – jungtinės veiklos sutartyje.     

Bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos įgaliotinis, vykdydamas jiems priskirtą veiklą, atsako už kaupiamų lėšų naudojimą, metinę veiklos ataskaitą, namo priežiūros metinį ir ilgalaikį planus, bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašą, techninio prižiūrėtojo paskyrimą. Bendrijos pirmininko ar jungtinės veiklos įgaliotinio parengti dokumentai tvirtinami gyventojų susirinkime. Namų valdytojų veiklos patikrinimas numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakyme Nr. D1-612 “Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Vadovaujantis šiuo teisės aktu Pasvalio rajono tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-81 patvirtintos Pasvalio rajono daugiabučių namų valdytojų veiklos kontrolės taisyklės.

Daugiabučiams, kurie nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, savivaldybės tarybos sprendimu yra skiriamas administratorius vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai“. Namo administratorius  atrenkamas ir skiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinta tvarka. Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems daugiabučiams namams penkeriems metams (nuo 2019-07-03 iki 2022-07-03) administratoriumi paskirtas  UAB „Pasvalio butų ūkis“(Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. DV-389 "Dėl bendro naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pratęsimo"). Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-391 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje“ (su visais aktualiais pakeitimais), patvirtintas administruojamų namų sąrašas. Namo administratorius atsako už kaupiamų lėšų naudojimą, metinę veiklos ataskaitą, namo priežiūros metinį ir ilgalaikį planus, bendrijos narių ir bendro naudojimo objektų sąrašą, techninę  prižiūrą. Namo administratoriaus parengti reikalingi dokumentai derinami su patalpų savininkais, tvirtinami susirinkime.

 

2.4.p. daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų (BNO) aprašo tipinė (pavyzdinė) forma

2.5.p. metinis namo priežiūros ūkinis-finansinis planas

2.6.p. ilgalaikis namo atnaujinimo planas

2.12.p. butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaita

 

2023 M. PLANINIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS

2022 M. PLANINIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS 2021 M. PATIKRINIMŲ ATASKAITA 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJŲ VEIKLOS 2022 M. PATIKRINIMŲ ATASKAITA


Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašas

 

Daugiau informacijos – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyrius,
tel. 8 643 44 227