Paieška
lt en

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2023-02-01

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

  1. Jurgita Vaitiekūnienė – komiteto pirmininkė;

  2. Algirdas Mulevičius – komiteto pirmininko pavaduotojas;

  3. Rasa Andžiuvienė – komiteto narė;

  4. Jūratė Jovaišienė – komiteto narė;

  5. Rimvydas Mitkus – komiteto narys;

  6. Gediminas Žardeckas – komiteto narys.


Komiteto pavadinimas

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Informacinė pažyma

 

 

 

 

 

 


 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

2023-01-24
15 val.

 

Nr. T3-5

2022-12-13
15 val.

 

Nr. T3-45

2022-10-19
15 val.

 

Nr. T3-37

2022-09-21
15 val.

 

Nr. T3-33

2022-08-24
9 val.
 

Nr.T3-28

2022-06-20
15 val.
 

Nr. T3-21

2022-05-18
10 val.

 

 

Nr. T3-19

2022-04-19
11 val.

 

 Nr. T3-12

2022-03-22
15 val.

 

Nr. T3-8

2022-02-15
9 val. 

 

Nr. T3-3

Komiteto veiklos kryptys:

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:
1. valstybinės švietimo politikos savivaldybėje įgyvendinimo, ilgalaikių švietimo plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti nustatymo;
2. Savivaldybės administracijos švietimo padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
3. ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklo formavimo, sąlygų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklo formavimo inicijavimo, neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo formavimo;
4. švietimo politikos savivaldybėje įgyvendinimo, švietimo prioritetų finansavimo;
5. ugdymo kokybės, įgyvendinant savivaldybėje ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį, profesinį, neformalųjį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
6. Savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir jų atleidimo iš jų teisės aktų nustatyta tvarka;
7. pagalbos mokyklai, kultūros ir sporto įstaigoms įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius;
8. mokinių kontingento mokyklose išlaikymo;
9. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo;
10. Savivaldybės ilgalaikių kultūrinių, demografinių ir kitų programų projektų rengimo;
11. etninės kultūros ir paveldo globos;
12. Jaunimo politikos įgyvendinimo;
13. kraštotyros darbo organizavimo;
14. kūno kultūros ir sporto plėtojimo, sveikos gyvensenos propagavimo;
15. biudžeto lėšomis išlaikomų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, jų tinklo optimizavimo;
16. vaikų ir jaunimo teisių apsaugos;
17. turizmo plėtros;
18. kitų su švietimu, kultūra ir sportu susijusių klausimų.