Paieška
lt en

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2023-02-01

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

  1. Igoris Malinauskas – komiteto pirmininkas
  2. Zenonas Zimkus – komiteto pirmininko pavaduotojas
  3. Antanas Kairys – komiteto narys
  4. Šarūnas Varna – komiteto narys
  5. Stasys Vainauskas – komiteto narys
  6. Neringa Trinskienė – komiteto narė

Komiteto pavadinimas

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Informacinė pažyma

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

2023-01-24
13 val.

 

Nr. T3-6

2023-01-13
13 val.

 

Nr. T3-1

2022-12-14
13 val.

 

Nr. T3-46

2022-11-23
13 val.

 

Nr. T3-41

2022-10-19
13 val.

 

Nr. T3-36

2022-09-21
13 val.

 

Nr. T3-32

2022-08-24
8 val.

 

Nr. T3-27

2022-06-22
13 val.

 

Nr. T3-23

2022-05-18
13 val.

 

Nr. T3-20

2022-04-20
13 val.
 

Nr. T3-15

2022-03-23
13 val. 

 

Nr. T3-9 

2022-02-17
13 val.

 

Nr. T3-6

2022-02-07
13 val.  

 

Nr. T3-1 

Komiteto veiklos kryptys:

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:
1. pateikto Tarybai tvirtinti biudžeto projekto ir visų komitetų išvadų tuo klausimu;
2. biudžeto vykdymo ataskaitos;
3. biudžeto tikslinimo;
4. nebiudžetinių fondų ir kitų lėšų sudarymo ir naudojimo tvarkos, jų panaudojimo ataskaitų;
5. papildomų ir planą viršijančių biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymo ir tikslinės paskirties fondų sudarymo ir naudojimo;
6. kainų ir tarifų už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjųįstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų ir keleivių vežimo vietiniais maršrutais, centralizuotaitiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų, vietinių rinkliavų ir kitų įmokų nustatymo;
7. biudžeto asignavimų biudžetinėms įstaigoms skirstymo;
8. valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
9. Savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių, šeimynų, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių steigimo, dalyvavimo jas steigiant, dėl šių įstaigų, įmonių ir šeimynų reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo arba dalyvavimo jas reorganizuojant, pertvarkant ir likviduojant;
10. bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo;
11. uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų finansinių atskaitomybių;
12. mokesčių arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimąsi Savivaldybės įrenginiais, objektais ir gamtos ištekliais dydžių nustatymo;
13. kompensacijų už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį ir gamtines dujas tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo;
14. koncesijų suteikimo tikslingumo, koncesijos konkurso sąlygų, pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų, konkurso etapų, galutinio koncesijos sutarties projekto;
15. mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo biudžeto sąskaita;
16. subsidijų ir kompensacijų skyrimo visų rūšių įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas;
17. ekonominės plėtros programų tvirtinimo;
18. naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
19. Savivaldybės teritorijos raidos analizių, bendrųjų ilgalaikių investicinių ir kitų programų projektų rengimo;
20. Tarybos sprendimų, turinčių įtakos biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;
21. Administracijos struktūros, funkcijų ir darbo užmokesčio fondo;
22. revizijų, nepriklausomo audito ir tikrinimų Administracijoje, Savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
23. kaimo plėtros programos tvirtinimo;
24. Kelių fondo, melioracijai skirtų lėšų naudojimo;
25. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo;
26. finansinių lengvatų suteikimo ūkininkams, žemės ūkio įmonėms.