Paieška
lt en

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas

2024-04-15

BIUDŽETO, EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

 1. Zenonas Zimkus – komiteto narys (komiteto pirmininkas). Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija.
 2. Neringa Trinskienė – komiteto narė (komiteto pirmininko pavaduotoja).
 3. Antanas Kairys – komiteto narys.
 4. Igoris Malinauskas – komiteto narys.
 5. Šarūnas Varna – komiteto narys.
 6. Rimas Želvys – komiteto narys.

Komiteto posėdžių vaizdo įrašai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Informacinė pažyma

2024-04-15
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
   
2024-03-12
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-13
2024-02-08
10.00 val. 
Darbotvarkė:
1. Dėl sprendimo projekto "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo".
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-10
2024-02-05
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m.vasario 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-6
2024-01-08
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 17 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-1
2023-12-11
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-50
2023-11-20
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-46
2023-10-09
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-41
2023-09-18
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-36
2023-08-14
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-35
2023-06-29
14.00 val.-

 

Darbotvarkė:

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
3. Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-31

 2023-06-19
14.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-27

2023-05-15
14.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą (I)

Nuoroda į įrašą (II)

 Nr. T3-22

2023-04-20
13.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-18

Komiteto veiklos kryptys:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas nagrinėja, svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:

 • Savivaldybės biudžeto projekto ir visų komitetų išvadų tuo klausimu, Savivaldybės biudžeto tikslinimo;
 • Savivaldybės mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos nustatymo;
 • papildomų ir Savivaldybės biudžeto planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties bei specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;
 • mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita; sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita; subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymo atitinkamai keičiant Savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;
 • Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių, steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, likvidavimo ir dėl dalyvavimo steigiant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, taip pat juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Savivaldybė, priežiūros;
 • tam tikros veiklos nepriklausomo audito Savivaldybės įstaigose ar Savivaldybės valdomose įmonėse;
 • disponavimo Savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu turtu;
 • Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;
 • Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo), kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis ir garantijų teikimo už Savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis;
 • viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo; pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
 • kainų ir tarifų už Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamas atlygintinas viešąsias paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais; dėl centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymo (tvirtinimo) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų, įmokų ir mokesčių tarifų nustatymo;
 • kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos, priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos;
 • vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo; keliams, melioracijai skirtų lėšų naudojimo;
 • Savivaldybės biudžetinių įstaigų struktūros, darbo užmokesčio fondo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo;
 • seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo;
 • Savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo, Savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų ir (ar) veiklos ataskaitų tvirtinimas (jei šie įgaliojimai nėra pavesti vykdyti Savivaldybės merui);
 • valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (jei šie įgaliojimai nėra pavesti vykdyti Savivaldybės merui);
 • kitų Tarybos sprendimų, turinčių įtakos biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų.