Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Kontrolės komitetas

KONTROLĖS KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

  1. Jūratė Jovaišienė - komiteto pirmininkė;
  2. Helena Simonaitienė - komiteto pirmininko pavaduotoja;
  3. Linas Kruopis - komiteto narys;
  4. Igoris Malinauskas - komiteto narys.

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos

Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaita


 Komiteto veiklos kryptys:

1. teikia Tarybai išvadas dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;
2. siūlo Tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, atsiradus įstatymuose nurodytiems atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindams;
3. svarsto Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo. Pasiūlymai turi būti suformuluoti raštu ir yra Savivaldybės kontrolieriui privalomi. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektas su Kontrolės komiteto pasiūlymais iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžinamas Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
4. įvertina Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;
5. svarsto Savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
6. siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Administracijos direktorių dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
8. dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito Tarybai.

 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai