Paieška
lt en

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas

2023-10-03

Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į vertinimo komisijos siūlymą

Kas gali teikti paraiškas

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;
  • atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką („ Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.“);
  • turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį;
  • pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės (ir (ar) valstybės) biudžeto Savivaldybėje konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai (jei vykdė);
  • pareiškėjas nėra bankrutuojantis / likviduojamas.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai
3 000,00 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis

Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 20 akademinių valandų ir ne ilgesnė nei 240 akademinių valandų (akademinė valanda – 45 min.). Programos baigiamos vykdyti iki kalendorinių metų gruodžio 15 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki skelbime apie konkursą nurodytos datos


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d.  sprendimas Nr. T1-276 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija