Paieška
lt en

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

2024-05-03

Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas iš savivaldybės biudžeto lėšų


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)

Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškų ir prašymų vertinimo komisijos siūlymą ir į Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų atrankos ir vertinimo komisijos siūlymą.


Kas gali teikti paraiškas

 

Juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Pasvalio rajone bei atitinkantys Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintus NVO kriterijus

 


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai

Maksimalią vieno projekto finansavimo sumą kiekvienais metais apsprendžia NVO taryba protokoliniu sprendimu prieš paskelbiant kvietimą teikti projektines paraiškas

2023 m. iki 1000 Eur

 


Įgyvendinimo laikotarpis

 

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 25 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

 

 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo 

Lėšos skiriamos konkurso būdu arba prisidėjimams prie gauto finansavimo ne iš Savivaldybės biudžeto lėšų


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais)

Paraiškos forma

Informacija apie nevyriausybines organizacijas, kurios 2024 m. pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir gavo finansavimą


Informacija apie nevyriausybines organizacijas, kurios 2023 m. pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir gavo finansavimą

2023 m. Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą Savivaldybėse“ atrinktų bendruomenės narių viešuosius poreikius ir interesus atitinkančių projektų pateiktoms paraiškoms skirtas / neskirtas finansavimas


Informacija apie nevyriausybines organizacijas, kurios 2022 m. pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir gavo finansavimą

Informacija apie nevyriausybines organizacijas, kurios 2022 m. pateikė paraiškas dėl projektų finansavimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir finansavimas nebuvo skirtas

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DV-358 Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams finansuotipaskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija