Paieška
lt en

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai

2023-06-21

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Bendruomenės sveikatos tarybos pateiktą sprendimą dėl paraiškų atrankos ir finansavimo. Bendruomenės sveikatos taryba sprendimą priima remdamasi Specialiosios programos paraiškų vertinimo komisijos pateiktomis išvadomis, pastabomis bei siūlymais.

Kas gali teikti paraiškas
Projektų paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai
Maksimali Specialiosios programos vieno projekto veikloms įgyvendinti skiriama suma negali viršyti  2 000 (du tūkstančiai) Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo Programos patvirtinimo Savivaldybės taryboje (ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.) iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Konkursas sekančių metų finansavimui skelbiamas viešai kasmet iki sausio 5 d., pateikimo data iki vasario 1 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-243 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

2023 m. finansuotų / nefinansuotų paraiškų Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams iš Savivaldybės biudžeto, suvestinė (.pdf formatu)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija